სიახლეები
22 სექტემბერი, 2021
ჩვენი სკოლის XII კლასის მოსწავლე ანასტასია ჩალაგაშვილი, რომელიც ტექნიკური უნივერსიტეტის...
21 სექტემბერი, 2021
მეექვსე საავტორო სკოლაში აქტიურად ხორციელდება შვეიცარიელი პედაგოგის - თომას ჰოიზერმანის...
დებულება
 
დამტკიცებულია დირექტორის
2011 წლის 18 აგვისტოს N1 ბრძანებით

ბოლო ცვლილება 2015 წლის 6 ოქტომბრის N2-170შპს „მეექვსე საავტორო სკოლის“
დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 


2011 წ. 
თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. დებულების მოქმედების სფერო და მიზანი
1. ეს დებულება აწესრიგებს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების - შპს „მეექვსე საავტორო სკოლის“ (შემდგომში - “სკოლა”) საგანმანათლებლო საქმიანობას, სკოლის მართვის წესებსა და პრინციპებს.
2. დებულების მიზანია:
2.1. სკოლის საქმიანობის ხელშეწყობა და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა;
2.2.  სკოლის სტრუქტურული ერთეულების, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა და პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრა;
2.3. სასწავლო-სამუშაო დროის რეგულირება.
 
მუხლი 2. სკოლის სტატუსი
1. სკოლა არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დამოუკიდებლად ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას და უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად. 
2. სკოლის სრული სახელწოდებაა - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  „მეექვსე საავტორო სკოლა“.
3. სკოლის იურიდიული მისამართია: საქართველო, ქ.თბილისი, ლადო ასათიანის ქ. №28, ინდექსი 0105, ვებ-გვერდი http://meeqvsesaavtoro.ge
4. სკოლაში  სწავლების ენა არის ქართული.
5. სკოლა თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის  №36/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სხვა მოქმედი ნორმატიული აქტების, ასევე, სკოლის წესდების, შინაგანაწესისა და ამ დებულების შესაბამისად. 
6. სკოლა დასახულ მიზნებსა და დაკისრებული ფუნქციებს ახორციელებს სპეციალური უფლებაუნარიანობის ფარგლებში. საკუთარი სახელით იძენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და გამოდის სასამართლოში მოსარჩელედ და მოპასუხედ.
7. სკოლას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ემბლემა, ბეჭედი, სატიტულო ფურცელი, საბანკო ანგარიში და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სხვა ატრიბუტიკა.
8. სკოლაში დაუშვებელია პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციების შექმნა.

მუხლი 3. მიზნები, ამოცანები და საქმიანობის საგანი
1. მთავარი მიზნის მიღწევის პროცესში, აქცენტი კეთდება შემდეგ სამ კატეგორიაზე: 
ა) საგნობრივი მიზნები, რაც გულისხმობს მოსწავლეთა მიერ თითოეულ აკადემიურ საგანში ცოდნის მიღებასა და უნარების განვითარებას როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
ბ) პიროვნული მიზნები, რაც მოიცავს თითოეული მოსწავლის სტიმულირებას სოციალური ინტერაქციის, ეფექტური კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კუთხით. 
გ) საერთაშორისო მიზნები, რაც ითვალისწინებს მოსწავლეებისათვის ცოდნის მიცემასა და ცნობიერების ჩამოყალიბებას. თითოეულმა მოსწავლემ უნდა გაიაზროს ხალხის, კულტურისა და ქვეყნების, როგორც დამოუკიდებლობისა და თვითმყოფადობის, ისე ურთიერთდამოკიდებულების ცნებები. 
2. სკოლის მისიის შესაბამისად განისაზღვრა შემდეგი ამოცანები:
ა) საიმედო და კეთილგანწყობილი გარემოს უზრუნველყოფა, რაც თითოეულ მოსწავლეს დაეხმარება სკოლაში საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად განვითარებასა და გამოვლენაში;
ბ) თითოეული ბავშვის მონდომებისა და შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება და მიღწევების აღიარება;
გ) დამოუკიდებელი თუ ჯგუფური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
დ) კრიტიკული აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა;
ე) საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

მუხლი 4. სკოლის მართვის პრინციპები
1. სკოლა უზრუნველყოფს:
ა) სკოლის გადაწყვეტილებების, დირექტორის ბრძანებების საჯაროობასა და მათ ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული პირისათვის, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
ბ) მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მიმართ თანასწორ მოპყრობას, განურჩევლად პირის ეთნიკური წარმომავლობისა, სქესის, სოციალური წარმოშობისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური შეხედულებებისა და სხვა;
გ) კონკურსების და არჩევნების საჯაროობას, სამართლიანობასა და გამჭვირვალობას. 
2. სკოლის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებით არ შეიძლება დადგინდეს ამ პრინციპების საწინააღმდეგო ნორმები.


თავი II. სკოლის სტრუქტურა და მართვა

მუხლი 5. სკოლის სტრუქტურა
1.  სკოლის სტრუქტურა მოიცავს პარტნიორთა კრებას, დირექტორს, სკოლის ადმინისტრაციას, ტექნიკურ პერსონალს, პედაგოგიურ საბჭოსა და მოსწავლეთა თვითმმართველობას. სტრუქტურული სქემა დანართი N1-ს სახით თან ერთვის დებულებას.
2. გადაწყვეტილებას სკოლის სტრუქტურული ერთეულების შექმნის ან გაუქმების შესახებ იღებს დირექტორი. სკოლის სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენცია და საქმიანობის წესი განისაზღვრება ამ დებულებითა და სტრუქტურული ერთეულების დებულებებით.
3. სკოლის მართვის უმაღლესი ორგანოა პარტნიორთა საერთო კრება. პარტნიორთა საერთო კრება თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს სკოლის დირექტორს. 


თავი III. სკოლის ადმინისტრაცია და ტექნიკური პერსონალი
 
მუხლი 6. სკოლის დირექტორი
1. სკოლის დირექტორი:
ა) ახორციელებს სკოლის მართვას და წარმოადგენს სკოლას მესამე პირებთან ურთიერთობებში;
ბ) ამტკიცებს სკოლის დებულებას, შინაგანაწესს, საქმისწარმოების წესს, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის წესებს, სასწავლო გეგმის შეფასებისა და შემდგომი გაუმჯობესების  მექანიზმებს, სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს და სხვა აქტებს;
დ) განსაზღვრავს სკოლის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკას, იღებს გადაწყვეტილებას სკოლის პერსონალის შრომის ხელშეკრულებების დადება/შეწყვეტის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად; უფლებამოსილია ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მასწავლებელთან შრომის ხელშეკრულების პირობების დარღვევის, სააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ჩადენის ან არაკვალიფიციურობის დადასტურებისას კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით;
ე) შეიმუშავებს სკოლის სტრუქტურას;
ვ) მონაწილეობს სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებაში და, საჭიროების შემთხვევაში, წარუდგენს შესაბამის რეკომენდაციებს პედაგოგიური საბჭოს;
ზ) ამტკიცებს სკოლის განვითარების გრძელვადიან (ექვსწლიან) და ერთწლიან სამოქმედო გეგმებს;   
თ) უფლებამოსილია დადოს გარიგებები, მათ შორის, სკოლის ქონების შესახებ;
ი) განკარგავს თანხებს;
კ) განიხილავს საჩივრებს და იღებს შესაბამის ზომებს;
ლ)ზედამხედველობს სკოლის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს; 
მ) აფორმებს საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულებებს მოსწავლეების მშობლებთან/კანონიერ წარმომადგენლებთან;
ნ) იღებს გადაწყვეტილებას სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, მისი გადახდის ფორმების შესახებ;
ო) უფლება აქვს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ან სკოლის ტერიტორიაზე არადისკრიმინაციულ საფუძველზე შეზღუდოს გარეშე პირთა უფლებები და თავისუფლებები;
პ) უფლება აქვ სდაადგინოს სასკოლო დროს ან სკოლის ტერიტორიაზე მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის, აგრეთვე მათი გაერთიანებების უფლებებისა და თავისუფლებების არადისკრიმინაციული და ნეიტრალური შეზღუდვის წესები ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესასრულებლად, აგრეთვე თუ არსებობს საფუძვლიანი და გარდაუვალი საფრთხე:
პ.ა.) ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და საკუთრების უსაფრთხოებისა;
პ.ბ) ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან თამბაქოს მოხმარების წახალისებისა;
პ.გ) უხამსობის ან ცილისწამების გავრცელების, ეთნიკური ან რელიგიური შუღლის გაღვივების, დანაშაულისაკენ ან ძალადობისაკენ წაქეზებისა;
პ.დ) სასწავლო პროცესის მსვლელობის, სკოლის საქმიანობის ან სკოლის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებისათვის ხელის შეშლისა;
ჟ) შპს–ს პარტნიორთა კრებას წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს სკოლის საგანმანათლებლო, ფინანსური და საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობის შესახებ;
2. სკოლის დირექტორი ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის წესდებით, დებულებით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას და სკოლის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე სხვა უფლებამოსილებებს. 
3.სკოლის დირექტორი პასუხისმგებელიაეროვნული სასწავლო გეგმის, განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების შესრულებასა და სააღმზრდელო პროცესზე;
4. სკოლის დირექტორი ზრუნავს სკოლაში მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე.
5.სკოლის დირექტორი საქართველოს კანონმდებლობითა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დებულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით გამოსცემს ბრძანებებს. 

მუხლი 7. დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში
1. დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში ვალდებულია:
1.1. განახორციელოს საკუთარი საქმიანობა მოქმედი კანონმდებლობის, წინამდებარე დებულებისა და შინაგანაწესის შესაბამისად, ასევე, უზრუნველყოს და ზედამხედველობა გაუწიოს სკოლის წინაშე არსებული სხვადასახვა ამოცანების შესრულებას. 
1.2. შეიმუშაოს სასწავლო პროგრამების ჩამონათვალი;
1.3. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის გათვალისწინებით მონაწილეობა მიიღოს მათი საათობრივი დატვირთვის განაწილებაში და დირექტორთან შეთანხმების შემდეგ დასამტკიცებლად წარუდგინოს სკოლის პედაგოგიურ საბჭოს;
1.4. უხელმძღვანელოს, კოორდინირება და მონიტორინგი გაუწიოს საგნობრივი კათედრების ეფექტურ მუშაობას,  კათედრის ხელმძღვანელებთან ერთად ორგანიზება გაუწიოს საგნოვრივი ტესტირებებისა თუ გამოცდების მიმდინარეობას;
1.5. სკოლის დირექტორთან ერთად ყოველდღიურად იზრუნოს სკოლის დისციპლინის გაუმჯობესებაზე და უზრუნველყოს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ნორმალურად წარმართვა.
1.6. გაუწიოს კოორდინირება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად იმ სასწავლო-სააღმზრდელო პროექტებს, რომელთა განხორციელებაც მიმდინარე სასწავლო წელს არის დაგეგმილი.
1.7. ხელი შეუწყოს მასწავლებელთა პროფესიულ ზრდას. 
2. დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში პასუხისმგებელია სკოლის სასწავლო პროცესის სრულყოფასა და მართვაზე. 

მუხლი 8. სკოლის ბუღალტერი
1. სკოლის ბუღალტერი:
1.1. უზრუნველყოფს და აკონტოლებს სკოლის წინაშე არსებული საფინანსო ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებას;
1.2. ახორციელებს საბუღალტრო აღრიცხვის სწორ ორგანიზებას და დროულად ითვისებს ბიუჯეტით გათვალისწინებულ სახსრებს;
1.3. დროულად აწარმოებს ანგარიშსწორებას ბანკთან, საგადასახადო ორგანოებთან, ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებთან. 
1.4. ახორციელებს ბუღალტრული დოკუმენტების აღრიცხვასა და რეგისტრაციას ელექტრონულ პროგრამაში, ასევე,  ბუღალტრული დოკუმენტების შენახვას და არქივაციას;
1.5. ასრულებს დამსაქმებლის სხვა დავალებებს, მათ შორის, დირექტორის დავალებით მონაწილეობს ინვენტარიზაციაში, გამოავლენს და აღრიცხავს შედეგებს, რომელსაც  ასახავს შედარების უწყისში;

მუხლი 9.  საქმისმწარმოებელი
1. საქმის მწარმოებელი თავის საქმიანობას წარმართავს სკოლის საქმისწარმოების
ერთიანი წესის შესაბამისად;
2.  აწარმოებს მოსწავლეთა მოძრაობის აღრიცხვას და სხვა სასკოლო დოკუმენტაციას (მაგ: მასწავლებელთა და მოსწავლეთა პირად საქმეებს; ბრძანების სარეგისტრაციო ჟურნალებს, შემოსულ და გასულ კორესპონდენციებს და სხვა); 
3. საქმისმწარმოებელი პასუხისმგებელია სკოლაში ერთიანი საქმის წარმოების უზრუნველყოფასა და სკოლის დოკუმენტის დაარქივება-შენახვაზე;
4. საქმისმწარმოებელი ვალდებულია:
4.1. მიიღოს, განიხილოს, დაამუშავოს, დაარეგისტრიროს კორესპონდენციები, აწარმოოს სააღრიცხვო-საცნობარო დოკუმენტაცია, გადაგზავნოს/გადასცეს დანიშნულებისამებრ შესაბამის პირს/ორგანოს; 
4.2. აწარმოოს და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოიყვანოს სკოლის დოკუმენტაცია;
4.3. დაახარისხოს საარქივო დოკუმენტაცია;
4.4. მოაწესრიგოს თანამშრომელთა პირადი საქმეები;
4.5. გასცეს ინფორმაცია სკოლაში შემოსული და სკოლიდან გადაგზავნილი  კორესპონდენციების შესახებ.
4.6. სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ შექმნილ მონაცემთა ბაზაში (eschool.emis.ge) შეიყვანოს, ატვირთოს და განახორციელოს სხვდასხვა ოპერაციები სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით;
5. კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს დირექტორის სხვა დავალებები.

მუხლი 10. სკოლის ექიმი
1. სკოლის ექიმი:
1.1. საჭიროების შემთხვევაში, პირველად დახმარებას უწევს სკოლაში მყოფ ნებისმიერ პირს: დასაქმებულს, მოსწავლეს და სხვა. პირველადი დახმარების გაწევა ხდება - ტრავმის, დამწვრობის, ასპირაციის, მოტეხილობის, ჭრილობის, რესპირაციული დისტრესიის, შოკის, კომის, კრუნჩხვის, ცხელების, ფსიქიკური დარღვევების, ტკივილის და სხვათა დროს;
2. კრებს მონაცემებს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის შესახებ, აკვირდება და აანალიზებს სკოლაში არსებული ავადობის შემთხვევებს და შეიმუშავებს შესაბამის მითითებებსა და რეკომენდაციებს;
3. სკოლაში ინფექციის გამოვლენის ან გავრცელების შემთხვევაში ახორციელებს აუცილებელი ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას  დაავადების კერის ლიკვიდაციის მიზნით; ამავდროულად, ხელს უწყობს  ქრონიკული დაავადებების (მაგალითად, სქოლიოზი, მხედველობის დარღვევები) და სასკოლო ტრავმატიზმის პრევენციას;
4. მშობლის განცხადების საფუძველზე განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყავს სხვადასხვა სამედიცინო დიაგნოზის მქონე მოსწავლეები (დიაბეტი, ეპილეფსია, დაქვეითებული მხედველობა და სხვა) და უზრუნველყოფს დანიშნულების შესაბამისად მათთვის სამედიცინო პრეპარატების მიწოდებას;

მუხლი 11. სკოლის ფსიქოლოგი
1. ფსიქოლოგი:
1.1. აკვირდება მოსწავლეთა ფსიქიკური განვითარების პროცესს თითოეულ ასაკობრივ საფეხურზე, რისთვისაც ახორციელებს შესაბამის მუშაობას მოსწავლეებთან, მშობლებთან, მასწავლებლებსა თუ სკოლის ადმინისტრაციასთან;
1.2. აქტიურ მონაწილეობას იღებს და ეხმარება მოსწავლეს სწავლის პროცესში წარმოქმნილი/გამოკვეთილი პრობლემების გადაჭრაში; 
1.3. იკვლევს მოსწავლის აკადემიური ჩამორჩენისა და სოციალური ქცევის ფსიქოლოგიურ მიზეზებს და უწევს შესაბამის ფსიქოლოგიურ დახმარებას კომპეტენციის ფარგლებში;
1.4. შეიმუშავებს რეკომენდაციებს კონფლიქტური სიტუაციების გადაჭრისა და აღმოფხვრისათვის. ასრულებს მედიატორის როლს;
1.5. საჭიროების შემთხვევაში, იკვლევს აღსაზრდელების ინდივიდუალურ თავისებურებებს.

მუხლი 12. სოციალური ქსელის მართვის ადმინისტრატორი
1. სოციალური ქსელის მართვის ადმინისტრატორი:
1.2. საჭიროების შემთხვევაში, ახდენს სკოლის მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და სკოლის სხვა თანამშრომლების  ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების მიზნით კონსულტირებასა და ინფორმირებას; 
1.3. უზრუნველყოფს სკოლის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელში ინფორმაციის განთავსებას, პროგრამების განახლებას, სამომხმარებლო და ანტივირუსული პროგრამების ჩაწერას, განახლებასა და გამართვას;
1.4. ისტ-ს გაკვეთილების ჩატარებასთან დაკავშირებით აგვარებს საორგანიზაციო საკითხებს.

მუხლი 13. ხარისხის მართვის მენეჯერი
1. ხარისხის მართვის მენეჯერი უზრუნველყოფს სასკოლო სასწავლო გეგმის განხორციელების შეფასებას, მონიტორინგს, შედეგების ანალიზს და სკოლის განვითარების მიზნით საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას. 
2. ხარისხის მართვის მენეჯერი ვალდებულია:
2.1. უხელმძღვანელოს სამსახურის მოკლე და გრძელვადიანი სამუშაო გეგმების შემუშავებასა და მათ შესრულებას;
2.2. განახორციელოს სკოლის სასწავლო საქმიანობის შეფასება;
2.3. შეიმუშაოს რეკომენდაციები სასწავლო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით;
2.4. ორგანიზაცია გაუწიოს ავტორიზაციისთვის თვითშეფასების პროცესს;
2.5. კოლეგებს მიაწოდოს ინფორმაცია სასწავლო პროცესის უახლესი ტექნოლოგიებისა და მეთოდიკის შესახებ;
2.6. იზრუნოს სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაზე;
2.7. ახორციელებს სკოლის საგანმანათლებლო საქმიანობის შეფასებას;
2.8. ზრუნავს სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაზე;
2.9. სემესტრში ერთხელ დირექტორს წარუდგენს ანგარიშს სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ;
2.10. ასრულებს დირექტორის ცალკეულ დავალებებს.

მუხლი 14. ესთეტიკური აღზრდის კოორდინატორი
1. ესთეტიკური აღზრდის კოორდინატორი ვალდებულია:
1.1 უხელმძღვანელოს ესთეტიკური მიმართულების წრეებს, რომლებიც ემსახურებიან ბავშვის განვითარებას, გემოვნების ჩამოყალიბებას;
1.2 მონაწილეობა მიიღოს მასწავლებელთა შერჩევაში;
1.3 მონიტორინგი გაუწიოს წრეების მუშაობის სისტემატურობას, რეჟიმს;
1.4 ხელი შეუწყოს როგორც კლასიკური, ასევე, ტრადიციული ხალხური ხელოვნების დარგების ცნობადობის განვითარებას მოზარდთა შორის.

მუხლი 15. ადმინისტრაციული მუშაობის კოორდინატორი
15.1. ზრუნავს სკოლაში მშვიდი, საქმიანი, შემოქმედებითი, კოლეგიალური ატმოსფეროს შექმნასა და შენარჩუნებაზე;
15.2. საქმიანობას წარმართავს ისე, რომ ყველა რესურსი გამართული და გამოყენებული იყოს მოსწავლეთა კეთილდღეობისათვის;
15.3. კოორდინირებას უწევს კლასის დამრიგებლების მეშვეობით მშობლების ჩართვას სკოლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;
15.4. ეხმარება კლასის დამრიგებლებს მოსწავლეთა საზოგადოებრივი ჩართულობის პროცესის სწორად განხორციელებაში;
15.5. კოორდინაციას უწევს საგნის მასწავლებლებისა და დამრიგებლების მიერ მოწოდებულ კლასგარეშე მუშაობის გეგმებს. ახდენს ჩატარებული სამუშაოების ანალიზს;
15.6. ორგანიზებას უწევს სკოლის ღონისძიებებს, საგანმანათლებლო პროექტებს, კონფერენციებს, ოლიმპიადებს და წარმომადგენლობით პრეზენტაციებს.
15.7. ზედამხედველობას უწევს სკოლის საინფორმაციო განვითარებას (საინფორმაციო კუთხე, სკოლის საიტი და ბიბლიოთეკა);
15.8. ხელმძღვანელობს სასკოლო მიზნობრივი ექსკურსიების სათანადო დონეზე წარმართვას;
15.9. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს სასწავლო წლის ნორმალურად დაწყებისთვის;
15.10. ასრულებს სკოლის დირექტორის ცალკეულ დავალებებს.

მუხლი 16. ჰუმანიტარული მიმართულების ხელმძღვანელი
1. ჰუმანიტარული მიმართულების ხელმძღვანელი ვალდებულია:
1.1. განახორციელოს ჰუმანიტარული მიმართულების პოლიტიკის და სტრატეგია;
1.2. ხელმძღვანელობა გაუწიოს ენათა კოორდინირებული სწავლებისა და კულტურათა დიალოგის პროგრამების განხორციელებას;
1.3. უზრუნველყოს სკოლაში საავტორო პროგრამების დანერგვა და მონიტორინგი;
1.4. მონაწილეობა მიიღოს უცხოური ენების, ქართული ენისა და ლიტერატურის, ისტორისს, სამოქალაქო განათლების კათედრების სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში და ახორციელებს ჰუმანიტარული დისციპლინების კათდრების კოორდინირებულ მუშაობას;
1.5. ითანამშრომლოს საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტის საინფომაციო ცენტრთან, შვეიცარიის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

მუხლი 17. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების კოორდინატორი
1. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების კოორდინატორივალდებულია:
1.1. ხელმძღვანელობა გაუწიოს ადამიანნური რესურსების პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების/მექანიზმების განხორციელებას;
1.2. დაგეგმოს საგნობრივ კათედრაზე აქტივობები - სხვა საგნის მასწავლებელთან/მასწავლებლებთან ერთად ინტეგრირებული გაკგვეთილები;
1.3. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სკოლის მასწავლებლებისთვის მოაწყოს სამუშაო შეხვედრები;
1.4. ხელი შეუწყოს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას სასწვლო პროცესში;
1.5. სკოლის მასწავლებლებს ინფორმაცია მიაწოდოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ტრენინგებისა და სემინარების შესახებ;
1.6. რეგულარულად ეცნობა სიახლეებს, რომლებიც ინერგება სწავლების სტრატეგიებისა და მეთოდების განვითარების ფარგლებში;
1.7. საჭიროების შემთხვევაში, სწავლების თანამედროვე სტრატეგიებსა და მეთოდიკების გაცნობის მიზნით ატარებს ტრენინგებს.

მუხლი 18. გახანგრძლივებული და კლასგარეშე მუშაობის კურატორი
1. გახანგრძლივებული და კლასგარეშე მუშაობის კურატორი ვალდებულია:
1.1. მიიღოს სკოლაში არსებული საჯარო ინფორმაცია;
1.2. მიიღოს დროული ინფორმაცია როგორც მოსწავლეთა, ასევე, მასწავლებელთა ოლიმპიადების, კონფერენციების, სხვადასხვა სახის აკადემიური თუ შემოქმედებითი კონკურსების ჩატარების პირობების შესახებ;
1.3. უხელმძღვანელოს და კონტროლი გაუწიოს სკოლაში არსებულ დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებებს.

მუხლი 19. სკოლის ბიბლიოთეკარი
1. სკოლის ბიბლიოთეკარი:
1.2.  ახორციელებს თავის საქმიანობას სკოლის ბიბლიოთეკის დებულების შესაბამისად, უზრუნველყოფს და აკონტროლებს სკოლის წინაშე არსებული ამოცანების და ფუნქციების შესრულებას.
1.3. ზრუნავს იმ სასწავლო-მეთოდური თუ მხატვრული ლიტერატურის მოვლაზე, რომელიც სკოლის ბიბლიოთეკაშია განთავსებული.
1.4. ეხმარება მოსწავლეებს ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისად, საკითხავი მასალის შერჩევაში.

მუხლი 20. თეატრალური წრის ხელმძღვანელი
1. თეატრალური წრის ხელმძღვანელი ვალდებულია:
1.1. გაუღვივოს მოსწავლეებს თეატრალური ხელოვნებისადმი ინტერესი;
1.2. უზრუნველყოს თეატრისა და ქართული თეატრის ისტორიის შესწავლა;
1.3. უზრუნველყოს მეტყველების განვითარების ხელშეწყობა;
1.4. უზრუნველყოს სპექტაკლების მომზადება;
1.5. უზრუნველყოს სასკოლო ღონისძიებების ორგანიზება მასწავლებლებთან ერთად.

მუხლი 21. დაწყებითი განათლების კოორდინატორი
1. დაწყებითი განათლების კოორდინატორი:
1.1.  კოორდინირებასა და მონიტორინგს უწევს დაწყებითი კლასების დამრიგებელთა მუშაობას;
1.2.  არსებობის შემთხვევაში, გამოავლენს დაწყებით კლასებში სასწავლო პროცესში გამოვლენილ პრობლემურ საკითხებს და მონაწილებას იღებს მათი გადაჭრის გზების დასახვში. 

მუხლი 22. ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი
1. ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი აქტიურად მონაწილეობს განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების მომსახურების საქმეში.
2. ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი ვალდებულია ადმინისტრაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, შეიმუშაოს სპეციალურ განათლებასთან დაკავშირებით, სკოლის პოლიტიკის პერსპექტივა. 
3. კოორდინირებას და მონიტორინგს უწევს მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობას სწავლების ყველა საფეხურის მოსწავლეების შემთხვევაში.

მუხლი 23. მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერი 
1. მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერი ვალდებულია:
1.1. აწარმოოს სასწავლო-მატერიალური ბაზის აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია, დაცვა და შევსება, სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმის, უსაფრთხოების ტექნიკისა და ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა;
1.2. უხელმძღვანელოს დამხმარე ტექნიკური პერსონალის გამართულ მუშაობას, შეადგინოს სკოლაში განსახორციელებელი სამეურნეო სამუშაოების ნუსხა, დაგეგმოს მათი განხორციელების გზები და საშუალებები; 
1.3. გააკონტროლოს სარემონტო სამუშაოების ჩატარება.
1.4. ჩაატაროს ინვენტარიზაცია.

მუხლი 24. სკოლის დღის/ღამის დარაჯი
1. სკოლის დღის დარაჯი:
1.1. უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოებას;
1.2. სამუშაო საათებში უზრუნველყოფს სკოლის შენობისა და  ქონების  უსაფრთხოებას;
1.3. უზრუნველყოფს სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრის კონტროლს;
1.4. უზრუნველყოფს ვიდეომეთვალყურეობის კამერების მონიტორინგს;
1.5. ასრულებს სკოლის დირექტორის სხვადასხვა დავალებებს.
2. ღამის დარაჯი:
2.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული გრაფიკით განახორციელოს ამავე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობა.

მუხლი 25. სკოლის დაცვასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი
1. სკოლის დაცვასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია:
1.1. უზრუნველყოს სკოლის დაცვა და უსაფრთხოება;
1.2. დაიცვას სკოლის შენობა და ინვენტარი;
1.3. უზრუნველყოს სკოლის პერსონალისა და მოსწავლეთა უსაფრთხოება;
1.4. არსებობის შემთხვევაში, გამოავლინოს სკოლის შინაგანაწესის დარღვევის ფაქტები და განახორციელოს შესაბამისის ღონისძიებები;
1.5. შეასრულოს დამსაქმებლის სხვა მოთხოვნები.

მუხლი 26. სკოლის დამლაგებელი
1. სკოლის დამლაგებელი ვალდებულია:
1.1. უზრუნველყოს სკოლაში დერეფნებისა და საკლასო ოთახების დასუფთავება: იატაკის გაწმენდა სველი ტილოთი, ჭერიდან და კედლებიდან მტვრისა და აბლაბუდების ჩამოწმენდა, ფანჯრის რაფების სველი ტილოთი დამუშავება, ფანჯრებისა და კარების მინების გაწმენდა სპეციალური მინის საწმენდი სითხით;
1.2.  დასვრილი კედლების გაწმენდა ღრუბლითა და სპეციალური საწმენდი სითხით;
1.3. გათბობის კონვექტორების გასუფთავება ლაქებისგან;
1.4. სველი წერტილების სპეციალური ხსნარით დამუშავება;
1.5. სპორტული მოედნის, ბაღის, შენობის ფასადისა და მიმდინარე ტერიტორიის დასუფთავვება;
1.6. დაიცვას სისუფთავე სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას საკლასო ოთახებში, დერეფანსა თუ სველ წერტილებში;
1.7. შეასრულოს სკოლის დირექტორისა და მატერიალური რესურსების მართვის მენეჯერის სხვა მითითებები.

მუხლი 27. შრომითი ურთიერთობების რეგულაცია
1. სკოლა უფლებამოსილია შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შერჩევა განახორციელოს კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და მის მიერ განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
2. თანამშრომლებთან შრომითი ხელშეკრულება იდება შრომის კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადითა და პირობებით.
3. სკოლა უფლებამოსილია ამ დებულებით გათვალისწინებული მასწავლებლის თანამდებობის დაკავების გარეშე მოიწვიოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი სხვადასხვა საორგანიზაციო საკითხების, სასწავლო პროცესში მონაწილეობის ან/და ამ პროცესის წარმართვის მიზნით. 


თავი V. სკოლის სტრუქტურული ერთეულები

მუხლი 28. პედაგოგიური საბჭო
1. პედაგოგიური საბჭო არის სკოლის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო,    რომელშიც შედის სკოლის ყველა პედაგოგი. 
2. პედაგოგიურ საბჭოს ხელმძღვანელობს პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე,    რომელიც 3 წლის ვადით აირჩევა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. 
3. პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს.
4. პედაგოგიურ საბჭოში ყველა პედაგოგი სარგებლობს თანაბარი ხმის უფლებით.
5. პედაგოგიური საბჭოს წევრების ერთ მესამედს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს   მოიწვიოს პედაგოგიური საბჭოს სხდომა. 
6. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი.
7. პედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით, არანაკლებ    საერთო ხმების მესამედისა.
8. საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის  შედეგები და მიღებული გადასწყვეტილება ფორმდება პედაგოგიური საბჭოს   სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი.
9. პედაგოგიურ საბჭოში მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე იქმნება ცალკეული სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც ასრულებენ საბჭოს დავალებებს და   ანგარიშვალდებულნი არიან მის წინაშე.
10. იღებს გადაწყვეტილებებს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე.

მუხლი 29. პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციები 
 პედაგოგიური საბჭო:
1. ამტკიცებს სკოლის მისიას;
2. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად კათედრების და დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და ამტკიცებს სასკოლო სასწავლო გეგმას ყოველი ახალი სასწავლო წლისთვის; 
3. საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, ამტკიცებს გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდან პედაგოგების მიერ შერჩეული, სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების ნუსხას;
4. ამტკიცებსსპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ინდივიდუალურ სასწავლო  გეგმას.
5. განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა სპეციალური პროგრამას;
6. ამტკიცებს საგნობრივი კათედრების დებულებას;
7. ამტკიცებს სადამრიგებლო მუშაობის დებულებას;
8. ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭოს დებულებას;
9. ამტკიცებს პედაგოგიური საბჭოს სამოქმედო გეგმას.

მუხლი 30. საგნობრივი კათედრები
1. სკოლა უფლებამოსილია საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით შექმნას კათედრები, რომლებშიც გაერთიანებულია საგნობრივი ჯგუფის ყველა მასწავლებელი. იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში საგნობრივი ჯგუფის თითო მასწავლებელია, შესაძლებელია სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის პედაგოგები ერთ კათედრაზე გაერთიანდნენ, აგრეთვე შესაძლებელია სკოლაში შეიქმნას დაწყებითი საფეხურის კათედრა.
2.  კათედრის თავმჯდომარეს კათედრა ირჩევს ერთი სასწავლო წლის ვადით, ზედიზედ არაუმეტეს სამჯერ.

მუხლი 31. კათედრის თავმჯდომარის  ფუნქციებია:
ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);
ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებათა მიწოდება;
გ) პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (მაგ: კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება.

მუხლი 32. სკოლის საგნობრივი კათედრებია:
12.1. ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა;
12.2. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა;
12.3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა;
12.4. მათემატიკისა და ისტ-ის  კათედრა;
12.5. ინგლისური ენის კათედრა;
12.6. გერმანული ენის კათედრა;
12.7. ფიზიკური,შრომითი და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა.

მუხლი 33. საგნობრივი კათედრების ფუნქციებია:
ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;
ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაცვლა, წარმატებების წინაპირობათა  განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;
გ) საგაკვეთილო პროცესისათვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის და სასკოლო ბიბლიოთეკისათვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა;
დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ. ისტორიასა და ქართულ ენასა და ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვ.);
ე) პერიოდულად ღია გაკვეთილების ორგანიზება, მასზე დასწრება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება  მასწავლებლის პროფესიული განვითარების მიზნით;
ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით. 
ზ) კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრის შეკრება სავალდებულოა სასწავლო წლის დაწყებამდე.


თავი VI. მასწავლებლისა და მოსწავლის უფლება-მოვალეობები
 
მუხლი 34. მასწავლებელი
1. მასწავლებლები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
2. მასწავლებელს უფლება აქვს:
ა) მოსთხოვოს სკოლას მუშაობისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა;
ბ) მიიღოს შრომითი ხელშკრულებით განსაზღვრული შრომის ანაზღაურება;
გ) აიმაღლოსკვალიფიკაცია;
დ) ჩარევის გარეშე განახორციელოს შემოქმედებითი საქმიანობა და სწავლება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად;
ე) სასკოლო სასწავლო გეგმის ფარგლებში დამოუკიდებლად განსაზღვროს საგნის სასწავლო პროგრამების შინაარსი, სწავლების მეთოდები და საშუალებები;
ვ) ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით. 
3. მასწავლებელი ვალდებულია:
ა) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი განათლება; კვალიფიციურად განახორციელოს    
     მოსწავლეთა სწავლება და ზოგადი განათლებისათვის ხელშეწყობა;
ბ) იზრუნოს თითოეული მოსწავლის პიროვნულ განვითარებაზე და მისიმოქალაქეობრივი ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე;
გ)  იზრუნოს  საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე; 
დ) დაიცვას მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
ე) შეასრულოს შრომითი ხელშეკრულებით, საქართველოს კანონმდებლობით 
    გათვალისწინებული ვალდებულებები და სკოლაში მოქმედი სხვა აქტების 
     მოთხოვნები;
ვ) საქართველოს კანონმდებლობითა და შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით წარუდგინოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას  ინფორმაცია საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

მუხლი 35. კლასის დამრიგებელი
1. ყველა კლასს ჰყავს დამრიგებელი. 
2. დამრიგებელი შეიმუშავებს სადამრიგებლო პროგრამას, კლასის საჭიროებებიდან გამომდინარე, დაგეგმავს  აქტივობებს. 
3. კლასის დამრიგებელი ვალდებულია:
ა. სწავლის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე გამოცხადდეს სკოლაში და დასვენებაზე თვალყური ადევნოს კლასს;
ბ. დამრიგებელი უფლებამოსილია, დაესწროს სადამრიგებლო კლასში გაკვეთილებს და იქონიოს ინფორმაცია მოსწავლეთა აკადემიური თუ ქცევითი მდგომარეობის შესახებ.
გ. ყოველი ახალი კლასის მიღების დროს ყოფილი დამრიგებლისგან გადაიბაროს კლასის დოკუმენტაცია;
დ. მოსწავლე გაკვეთილებიდან გაათავისუფლოს მხოლოდ სკოლის ადმინისტრაციის თანხმობის შემდეგ.
ე. დაიცვას საკლასო ჟურნალის წარმოების წესები. მათი დარღვევის შემთხვევაში აცნობოს სკოლის ადმინისტრაციას და შეცდომის დაშვების შემთხვევაში დაამოწმოს ხელმოწერით. 
ვ. სკოლის ადმინისტრაციას გადასცეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნობრივი საათების გაცდენების მქონე მოსწავლეთა სია;
ზ. ექსკურსიის დაგეგმვისას კლასის ხელმძღვანელი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს სკოლის დირექტორის მოადგილეს. 
თ. ყოველი სემესტრის და წლის ბოლოს თავისი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების ნიშნების დროულად და ზუსტად შეტანა სასკოლო ნიშნების ფურცელში, სადაც ხდება ამ ნიშნების აღრიცხვა.
ი. ორგანიზება გაუკეთოს მშობლებთან ინდივიდუალურ და ჯგუფურ შეხვედრებს;
კ. დროულად აცნობოს მშობელს მისი შვილის სწავლა-აღზრდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შესახებ.

მუხლი 36. სკოლის მოსწავლე
1. სკოლის მოსწავლეს უფლება აქვს:
ა) მიიღოს ხარისხიანი განათლება;
ბ) თანაბარ პირობებში ისარგებლოს სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
გ) მოითხოვოს ცოდნის სამართლიანი შეფასება;
ე) თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას. წარმოადგინოს დასაბუთებული წინადადებები, სამართლიანი, ობიექტური და კრიტიკული შენიშვნები სკოლის ადმინისტრაციასთან სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე, რომელიც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებას;
ვ) პერიოდულად მოახდინოს სკოლის პერსონალის მუშაობის და სასწავლო პროცესის შეფასება; გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება მასწავლებელთა პროფესიული დონის მიმართ;
ლ) არჩეულ იქნეს მოსწავლეთა თვითმმართველობაში თავისი ინტერესების შესაბამისად;
მ) მონაწილეობა მიიღოს სკოლის მიერ გამართულ სხვადასხვა ღონისძიებაში;
ნ) ისარგებლოს სკოლის სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სასადილოს მომსახურებით;
ო) მოითხოვოს სწავლების მაღალი დონე და სკოლის დებულებით და საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულება;
პ) იცნობდეს სკოლის მიერ დადგენილ ნუსხას მოსწავლის უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ;
ჟ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილება;
2. მოსწავლე ვალდებულია:
ა) სასკოლო სასწავლო გეგმის მიხედვით ისწავლოს ყველა სავალდებულო საგანი; რეგულარულად დაესწროს სასწავლო ცხრილით გათვალისწინებულ მეცადინეობებს, დროულად შეასრულოს სასკოლო სასწავლო გეგმითა და პროგრამებით განსაზღვრული დავალებები;
ბ) დაიცვას სკოლის დებულება, შინაგანაწესი და სკოლაში მოქმედი სხვა აქტების მოთხოვნები;
გ) გაუფრთხილდეს სკოლის ქონებასა და პირად ნივთებს, დაიცვას უსაფრთხოების წესები;
დ) სათანადო ჩაცმულობით და სასწავლო ნივთებით დროულად გამოცხადდეს სკოლაში და დაიკავოს თავისი სამუშაო ადგილი საკლასო ოთახში;
ე) ყველგან და ყოველთვის დაიცვას სკოლის სახელი და ავტორიტეტი;
ვ) პატივი სცეს სკოლის მოსწავლეებს, მასწავლებლებსა და თანამშრომლებს.
3. მოსწავლის დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები განისაზღვრება სკოლის შინაგანაწესითა და წინამდებარე დებულებით. 
4. სკოლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთათვის ქმნის აუცილებელ პირობებს მათი სრულფასოვანი განათლებისათვის, რაც შეიძლება გამოიხატოს მათთვის ინდივიდუალური სასაწავლო გეგმის, სპეციალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნის, შენობაში გადაადგილების ხელშეწყობაში თუ სხვა შეღავათების დადგენაში.
5. სკოლა ყოველწლიურად მოსწავლის მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან დებს საგანმანათლებლო მომსახურების ხელშეკრულებას.


თავი VII. მოსწავლთა თვითმმართველობა

მუხლი 37. მოსწავლეთა თვითმმართველობა
1. მოსწავლეთა თვითმმართველობა არის მოსწავლეთა არჩევითი ორგანო, რომელიც წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს.
2. საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები ირჩევენ საკუთარ თვითმმართველობებს. 
3. მოსწავლეები თავიანთ წარმომადგენლებს თვითმმარველობაში ირჩევენ თანასწორობის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, კლასების მიხედვით თანაბარი წარმომადგენლობის პრინციპის დაცვით, შემდეგი წესით:
ა) საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება სასწავლო წლის დაწყებიდან არა უგვიანეს 2 თვის ვადაში;
ბ) მოსწავლეთა თვითმმართველობების არჩევნების ჩატარების თარიღს ნიშნავს  სკოლის დირექტორი; 
გ) საბაზო და საშუალო საფეხურების მოსწავლეთა თვითმმართველობებში თითოეული კლასის მოსწავლეები ირჩევენ თითო წარმომადგენელს, მომდევნო სასწავლო წელს დირექტორის მიერ მოსწავლეთა შესაბამისი თვითმმართველობის ახალი არჩევნების ჩატარებამდე;
დ) საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობების არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს, შესაბამისად, საბაზო და საშუალო საფეხურის ყველა მოსწავლეს;
ე) საბაზო და საშუალო საფეხურების თითოეული კლასის მოსწავლე ხმას აძლევს ერთ კანდიდატს შესაბამისად, საბაზო ან საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობაში ასარჩევად. გამარჯვებულად ითვლება მოსწავლე, რომელიც შესაბამის კლასში მეტ ხმას მოიპოვებს.
ვ) თუ საბაზო ან საშუალო საფეხურზე კლასების რაოდენობა არ აღემატება სამს, თითოეული კლასის მოსწავლე ხმას აძლევს 3 კანდიდატს შესაბამისი საფეხურის თვითმმართველობაში ასარჩევად. ამ შემთხვევაში გამარჯვებულად ითვლება კლასში ხმების უმეტესი რაოდენობის მქონე 3 კანდიდატი.
ზ) მოსწავლეები, რომელთაც სურთ არჩეულნი იყვნენ საბაზო ან საშუალო საფეხურის თვითმმართველობაში, რეგისტრაციას გადიან შესაბამისი კლასის დამრიგებელთან არჩევნების ჩატარებამდე არაუგვიანეს 3 დღით ადრე, დამრიგებლის არყოფნის შემთხვევაში კი სკოლის დირექტორთან.
4. თვითმმართველობის წევრები არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებიდან 7 დღის ვადაში საკუთარი შემადგენლობიდან სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევენ შესაბამისი საფეხურის თვითმმართველობის თავმჯდომარეს, რომელიც ხელმძღვანელობს საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობას. 
6. მოსწავლეთა თვითმმართველობა: 
ა) შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სკოლის შინაგანაწესის შესახებ;
ბ) უფლებამოსილია დირექტორს, პედაგოგიურ საბჭოს წარუდგინოს წინადადებები სკოლისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე;
გ) წევრთა ერთი მეხუთედის ინიციატივით ქმნის სასკოლო კლუბებს;
7. საბაზო და საშუალო საფეხურების მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ სკოლაში სწავლის შეწყვეტისთანავე/დასრულებისთანავე. 


თავი VIII. მშობლებთან ურთიერთობა, შიდა კონტროლის წესი და თანამშრომელთა შრომითი ურთიერთობა
 
მუხლი 38.მშობლებთან კომუნიკაციის საშუალებანი, ფორმები და პერიოდულობა:
1. სკოლის სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის შესახებ ინფორმაცია მშობელს მიეწოდება კლასის დამრიგებლის მეშვეობით;
2. მოსწავლის აკადემიური მოსწრების, პირადი ურთიერთობების, დისციპლინის (თუ ის არ არღვევს სხვათა უფლებებს, არ განიხილება დისციპლინურ გადაცდომად) შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია და მისი განხილვა საჯაროდ დაუშვებელია. მოსწავლის პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამრიგებელი ან ადმინისტრაციის წევრი პირადად ხვდება მშობელს;
3. საგნის მასწავლებელი, მშობელთან პირადი ურთიერთობის დროს უფლებამოსილია მშობელს გააცნოს სასწავლო შედეგები, მხოლოდ იმ სასწავლო დისციპლინაში, რომელსაც ასწავლის;
4 კლასის დამრიგებელი ვალდებულია:
ა) დროულად აცნობოს მშობელს მისი შვილის სწავლა-აღზრდასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შესახებ;
ბ) ყოველი სემესტრის ბოლოს აცნობოს მშობელს მისი შვილის აკადემიური მოსწრების შესახებ;
გ) გამოიკვლიოს მოსწავლის მიერ გაკვეთილის გაცდენის ან გაკვეთილზე   დაგვიანების მიზეზი და აცნობოს მშობელს;
დ) საჭიროების შემთხვევაში მშობელს გაუგზავნოს წერილობითი მოწვევა ან დაუკავშირდეს ტელეფონით;
ე) შეიტანოს მოსწავლის პირად საქმეში ყველა საჭირო ჩანაწერი.

მუხლი 39. სკოლის შიდა კონტროლის განხორციელების წესი და სახელმძღვანელო დოკუმენტების მიღების წესი
 1. სკოლის შიდა კონტროლის სისტემას შეიმუშავებს დირექტორი და ასახავს მის მიერ გამოცემულ თანამდებობრივ ინსტრუქციებსა და სხვა ნორმატიულ აქტებში;
 2. სკოლის შიდა კონტროლის მექნიზმებია:
     ა) სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის მიმდინარეობისა და საგანმანათლებლო მიზნების შესრულების შესწავლა და შედეგების განხილვა პედაგოგიურ საბჭოზე;
     ბ) დაკვირვება პედაგოგზე, რაც გამოიხატება გაკვეთილზე დასწრებითა და მასზე დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების აღრიცხვით;
    გ) ცალკეულ საგნებში მოსწავლეთა მოსწრების პერიოდული მონიტორინგი, რაც გამოიხატება შიდა სასკოლო წერის, ტესტირების, პროექტების მომზადება-პრეზენტაციის, სასკოლო ოლიმპიადებისა და კონფერენციების ორგანიზებითა და მისგან გამომდინარე შედეგების ანალიზით;
   დ) მასწავლებელთა, მოსწავლეთა და მშობელთა მიზნობრივი გამოკითხვით;
3. სკოლის ბიუჯეტს შეიმუშავებს სკოლის დირექტორი დამფუძნებლებთან   შეთანხმებით;
4. მონაწილეობს სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებაში და წარუდგენს შესაბამის რეკომენდაციებს პედაგოგიურ საბჭოს;
5. განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების სასწავლო  გეგმას შეიმუშავებს საგნის მასწავლებელი დაწყებითი განათლების კოორდინატორთან, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორთან და მშობელთან ერთად, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს;
6. კლასის დამრიგებელი მონიტორინგს უწევს მოსწავლეთა სასწავლო შედეგებს, მიმართავს ადმინისტრაციას სუსტი სასწავლო შედეგების მქონე მოსწავლეებისთვის დამატებითი მეცადინეობის დანიშვნის მოთხოვნით;
7. კლასის დამრიგებელი ვალდებულია ყოველთვიურად შეაგროვოს ინფორმაცია  მოსწავლის გაცდენებისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ (მათ შორის   შემაჯამებელი დავალების გაცდების შესახებ) და უზრუნველყოს მშობლის ინფორმირება მინიმუმ სემესტრში ორჯერ (საჭიროების შემთხვევაში გაცდენების გამომოსალოდნელი შედეგების თაობაზე მოსწავლის მშობლის დროული ინფორმირება);  უზრუნველყოს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური  მოსწრების, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზის საფუძველზე მოსწავლის  დახასიათების დაწერა სასწავლო წლის ბოლოს;
8.  ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის შესახებ ანგარიშს ამზადებს  სკოლის დირექტორი და წარუდგენს დამფუძნებლებს.


 
თავი IX. ზოგადი განათლების საფეხურები

მუხლი 40. ზოგადი განათლების საფეხურები 
1. სკოლა უზრუნველყოფს ზოგადი განათლების მიღებას დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე ეროვნული სასწავლო გეგმის და სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად. 
2. დაწყებითი საფეხური მოიცავს  I-VI კლასებს, საბაზო - VII-IX  კლასებს, საშუალო - X-XII კლასებს.
3. სრული ზოგადი განათლების მიღება შესაძლებელია ზოგადი განათლების სამივე საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონის დაძლევის შემთხვევაში.
4. დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;   
ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;
გ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები  და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას   მომავალში  დასჭირდება.
5.საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;  
ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;
გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.
 6. საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:
ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;
ბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);
გ) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.

 
თავი XI. სკოლის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

მუხლი 41. სკოლის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
სკოლის, როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით და ფორმით.

 
თავი XII. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა

მუხლი 42. სკოლის დებულების მიღება, შეცვლა და გაუქმება
1. სკოლის დებულებას შეიმუშავებს და ამტკიცებს სკოლის დირექტორი.
2. სკოლის დებულების მიღება, გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული წესით.